ДОКУМЕНТИ И ИЗВЕШТАИ

Активности на посредници за период од 01.01.2021 - 31.12.2021 за ФК Брегалница 2008 АД - Штип

Табеларен преглед на Активности на посредници за период од 01.01.2021 - 31.12.2021 за ФК Брегалница 2008 АД - Штип

Прочитај повеќе

Финансиски извештај и Извештај на независните ревизори за 2021 година

1. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИНА ШТО ЗАВРШУВА НА 31. ДЕКЕМВРИ 20202. ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

Прочитај повеќе

Активности на посредници за период од 01.01.2020 - 31.12.2020 за ФК Брегалница 2008 АД - Штип

Табеларен преглед на Активности на посредници за период од 01.01.2020 - 31.12.2020 за ФК Брегалница 2008 АД - Штип

Прочитај повеќе

Финансиски извештај и Извештај на независните ревизори

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИНА ШТО ЗАВРШУВА НА 31. ДЕКЕМВРИ 2020 година И ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

Прочитај повеќе

Финансиски извештај и Извештај на независните ревизори

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИНА ШТО ЗАВРШУВА НА 31. ДЕКЕМВРИ 2019 И ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

Прочитај повеќе