РАКОВОДСТВО

Емил ТодевИЗВРШЕН ДИРЕКТОР
Никола ТоневСПОРТСКИ ДИРЕКТОР
Александар ИвановГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР
Александар АкалиевТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР
Борче ПостоловКООРДИНАТОР НА МЛАДИ КАТЕГОРИИ
Горан ТрајковКОМЕСАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ