Финансиски извештај и Извештај на независните ревизори

1. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИНА ШТО ЗАВРШУВА НА 31. ДЕКЕМВРИ 2019
2. ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ


Комплетните извештаи може да ги погледнете на следниот ЛИНК.